Thêm vào giỏ hàng của bạn thành công.
Máy fax
MÁY FAX PANASONIC KX-FL422
Maùy Fax Laser maøu ghi baïc hoaëc ñen, maøn hình LCD 2 doøng hieån thò teân vaø soù, khay chöùa giaáy 200 trang, nhôù 150 trang göûi ñi vaø 100 trang göûi ñeán danh baï löu 100 tôø vaø soá ñieän thoaïi chöùc naêng copy naâng cao phoùng to 200%, thu nhoû 50%, daøn trang töï ñoäng, chöùc naêng Quick Scan, chöùc naêng töø choái nhaän fax 20 soá, göûi Fax ñeán nhieàu ñòa chæ cuøng luùc (20 soá) naïp vaên baûn töï ñoäng (10 trang), toác ñoä in 10 trang/phuùt, hieån thò soá goïi ñeán, ñoä phaân giaûi 600*600dpi
Giá 4.300.000 VNĐ
Giá đã bao gồm thuế VAT
Khối lượng vận chuyển: 5000 gr
Số lượng tồn: 2
Số lượng:
Hiện có 0 nhận xét --> Xem nhận xét
Maùy Fax Laser maøu ghi baïc hoaëc ñen, maøn hình LCD 2 doøng hieån thò teân vaø soù, khay chöùa giaáy 200 trang, nhôù 150 trang göûi ñi vaø 100 trang göûi ñeán danh baï löu 100 tôø vaø soá ñieän thoaïi chöùc naêng copy naâng cao phoùng to 200%, thu nhoû 50%, daøn trang töï ñoäng, chöùc naêng Quick Scan, chöùc naêng töø choái nhaän fax 20 soá, göûi Fax ñeán nhieàu ñòa chæ cuøng luùc (20 soá) naïp vaên baûn töï ñoäng (10 trang), toác ñoä in 10 trang/phuùt, hieån thò soá goïi ñeán, ñoä phaân giaûi 600*600dpi

Sản phẩm cùng danh mục

Giá 2.350.000 VNĐ
Máy fax
Giá 5.290.000 VNĐ
Máy fax
Giá 4.750.000 VNĐ

Copyright © Lan Phương Computer 2011. Developed by BongMaiIT.