Ipad mini & iphone 6 +

 

Giá 590.000 VNĐ
1GB DDRAM 2 Bus 800 Mhz PC6400 KINGMAX
Giá 980.000 VNĐ
2G DDRAM Bus 800 Mhz PC6400 NCP KING MAX
Giá 400.000 VNĐ
1G DDRAM Bus 1333 Mhz KING MAX
Giá 590.000 VNĐ
2G DDRAM Bus 1333Mhz KING MAX
Giá 990.000 VNĐ
4G DDRAM Bus 1333Mhz KING MAX
Giá 590.000 VNĐ
2G DDRAM Bus 1600 Mhz KING MAX
Giá 1.185.000 VNĐ
RAM
Giá 590.000 VNĐ
1GB DDRAM2 Notebook Bus 800Mhz PC6400
Giá 590.000 VNĐ
2GB DDRAM2 Notebook Bus 1600Mhz
Giá 1.185.000 VNĐ
RAM
Giá 2.430.000 VNĐ
RAM
Giá 2.430.000 VNĐ
RAM
Giá 1.290.000 VNĐ
RAM
Giá 1.690.000 VNĐ
RAM
Giá 830.000 VNĐ
RAM
Giá 450.000 VNĐ
RAM
Trang: 1

Copyright © Lan Phương Computer 2011. Developed by BongMaiIT.